دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - تماس با ما-دفترچه تلفن-دانشکده ها-فنی و مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی 

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

مستقیم ریاست

202-201

44868413

44868404

44868407

44868421

دفتر فرهنگ اسلامی

231- 230

44868420

-

مدیر پژوهش و فناوری

299

44868428

-

دفتر پژوهش و فناوری

277-229

44868424

-

اداره امور آموزشی دانشجوئی

253

44868406

44868406

تحصیلات تکمیلی

265-302-266

44868408

-

فارغ التحصیلان

263

44868419

-

مشمولین

297

44868425

-

مرکز کامپیوتر آموزش

284-269

44868426

-

امور اداره دروس

292

44868429

-

اداره امور عمومی

205

44868405

44868405

رئیس اداره آزمایشگاهها

236

44868411

-

سایت کامپیوتر

247-246

44868414

-

گروههای نساجی و عمران

210

44868427

-

حفاظت دانشکده

219-258-215

44868410

-

امور مالی دانشکده

290

44868423

-

دفتر بسیج دانشکده

232

44829002

-

سالن خوارزمی

250

44868415

-

امور تغذیه

283

44868412

-

دفتر مجله

-

44868430

-

تلفنخانه

صفر-200

44868401-3

-

تلفنخانه

صفر-200

44868409

-

تلفنخانه

صفر-200

44868416

-

تلفنخانه

صفر-200

44868417

-

تلفنخانه

صفر-200

44868422

 

 نشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 44865179-82
44865154-8
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.