دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - تماس با ما-دفترچه تلفن-دانشکده ها-مدیریت و اقتصاد
دانشکده مدیریت و اقتصاد

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

دفتر ریاست

245

44869664

44869705

اداره آموزش

242-254-253

44869658
44869709

-

کارشناسان آموزش و فارغالتحصیلان

250

44869659

-

اداره امور عمومی

245

44869660

-

حفاظت دانشکده

222

44869662

-

دفتر امور پژوهشی

224

44869663

-

گروههای مدیریت فرهنگی و اقتصاد

211-216-201

44869665

-

معاونت دانشکده

 

44869666

-

دفتر مجلات حسابداری مدیریت و دانش مالی

-

44869667

-

دفتر مجله IJMBR

-

44869695

-

تلفنخانه

صفر

3 – 44869701

-

امور مالی دانشکده

209

44869708

-

دفتر فرهنگ اسلامی

229

44869710

-

گروههای مدیریت صنعتی، دولتی و رسانهای

234-255

44869661

-نشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 44865179-82
44865154-8
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.