دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - تماس با ما-دفترچه تلفن-دانشکده ها-مهندسی مواد


دانشکده مهندسی مواد

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

رئیس دانشکده

202-201

44868472-3

44868474

معاون دانشکده

229

44868482

-

مدیران گروههای تخصصی سرامیک وخوردگی

206-213

44868480

-

مدیر پژوهش

222

44868481

-

رئیس اداره آموزشی دانشجوئی

216

44868478

-

رئیس امور عمومی

250

44868483

-

امور مالی

251

44868484

-

اداره دروس

223

44868485

-

حفاظت

240

44868471

-

تلفنخانه

225

44868475-7

44868479

 


نشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 44865179-82
44865154-8
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.