دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - آلبوم عکس--برگزاری کنکور سراسری کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات
برگزاری کنکور سراسری کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات
برگزاری کنکور سراسری کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات: عکس شماره 1 / 12
عکس ۱
720 * 480 (56 KB) 
برگزاری کنکور سراسری کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات
برگزاری کنکور سراسری کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات: عکس شماره 2 / 12
عکس ۲
720 * 480 (59 KB) 
برگزاری کنکور سراسری کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات
برگزاری کنکور سراسری کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات: عکس شماره 3 / 12
عکس ۳
720 * 466 (53 KB) 
برگزاری کنکور سراسری کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات
برگزاری کنکور سراسری کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات: عکس شماره 4 / 12
عکس ۴
720 * 466 (55 KB) 
برگزاری کنکور سراسری کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات
برگزاری کنکور سراسری کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات: عکس شماره 5 / 12
عکس ۵
720 * 466 (42 KB) 
برگزاری کنکور سراسری کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات
برگزاری کنکور سراسری کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات: عکس شماره 6 / 12
عکس ۶
720 * 466 (42 KB) 
برگزاری کنکور سراسری کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات
برگزاری کنکور سراسری کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات: عکس شماره 7 / 12
عکس ۷
720 * 466 (57 KB) 
برگزاری کنکور سراسری کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات
برگزاری کنکور سراسری کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات: عکس شماره 8 / 12
عکس ۸
720 * 466 (44 KB) 
برگزاری کنکور سراسری کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات
برگزاری کنکور سراسری کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات: عکس شماره 9 / 12
عکس ۹
720 * 466 (53 KB) 
برگزاری کنکور سراسری کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات
برگزاری کنکور سراسری کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات: عکس شماره 10 / 12
عکس ۱۰
720 * 466 (69 KB) 
برگزاری کنکور سراسری کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات
برگزاری کنکور سراسری کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات: عکس شماره 11 / 12
عکس ۱۱
720 * 466 (48 KB) 
برگزاری کنکور سراسری کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات
برگزاری کنکور سراسری کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات: عکس شماره 12 / 12
عکس ۱۲
720 * 466 (53 KB) 
1


نشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 44865179-82
44865154-8
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.