دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - آلبوم عکس--همایش بررسی ارتباط بین صنعت و غذا
همایش بررسی ارتباط بین صنعت و غذا
همایش بررسی ارتباط بین صنعت و غذا: عکس شماره 1 / 12
عکس1
720 * 480 (30 KB) 
همایش بررسی ارتباط بین صنعت و غذا
همایش بررسی ارتباط بین صنعت و غذا: عکس شماره 2 / 12
عکس2
720 * 480 (53 KB) 
همایش بررسی ارتباط بین صنعت و غذا
همایش بررسی ارتباط بین صنعت و غذا: عکس شماره 3 / 12
عکس3
720 * 480 (74 KB) 
همایش بررسی ارتباط بین صنعت و غذا
همایش بررسی ارتباط بین صنعت و غذا: عکس شماره 4 / 12
عکس4
720 * 480 (48 KB) 
همایش بررسی ارتباط بین صنعت و غذا
همایش بررسی ارتباط بین صنعت و غذا: عکس شماره 5 / 12
عکس5
720 * 480 (80 KB) 
همایش بررسی ارتباط بین صنعت و غذا
همایش بررسی ارتباط بین صنعت و غذا: عکس شماره 6 / 12
عکس6
720 * 480 (67 KB) 
همایش بررسی ارتباط بین صنعت و غذا
همایش بررسی ارتباط بین صنعت و غذا: عکس شماره 7 / 12
عکس7
720 * 480 (43 KB) 
همایش بررسی ارتباط بین صنعت و غذا
همایش بررسی ارتباط بین صنعت و غذا: عکس شماره 8 / 12
عکس8
720 * 480 (43 KB) 
همایش بررسی ارتباط بین صنعت و غذا
همایش بررسی ارتباط بین صنعت و غذا: عکس شماره 9 / 12
عکس9
720 * 480 (39 KB) 
همایش بررسی ارتباط بین صنعت و غذا
همایش بررسی ارتباط بین صنعت و غذا: عکس شماره 10 / 12
عکس10
720 * 480 (44 KB) 
همایش بررسی ارتباط بین صنعت و غذا
همایش بررسی ارتباط بین صنعت و غذا: عکس شماره 11 / 12
عکس11
720 * 480 (47 KB) 
همایش بررسی ارتباط بین صنعت و غذا
همایش بررسی ارتباط بین صنعت و غذا: عکس شماره 12 / 12
عکس12
720 * 480 (67 KB) 
1


نشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 44865179-82
44865154-8
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.